напред назад Обратно към: [български народни приказки][СЛОВОТО]Галената дъщеря


В едно село живееха двама души: мъж и жена. Те си имаха само една щерка, много я обичаха и не даваха прашинка да падне отгоре й. На ръце я дигаха и слагаха. Съседите я наричаха "галената дъщеря". Майката и бащата се трепеха от сутрин до вечер, за да изкарат хляба и облеклото, а дъщерята нищо не вършеше. Сутрин се излежаваше до късно. Когато и омръзнеше лежането, майката отиваше при нея, обличаше я, сресваше и косата и я хранеше като бебе: слагаше и ядене в устата с една лъжица. Сетне и постилаше някоя мекичка дреха до огнището. Галената дъщеря седеше там, почваше да клати глава и да дреме. Когато и ставаше студено, тя изговаряше само една дума:

- Примък!

Чуеха ли тая дума, бащата и майката се втурваха, хващаха я под мишница и я примъкваха по-близо до огъня. Когато пък и станете горещо, девойката изговаряше лениво втората дума:

- Отмък!

И старците я дърпаха назад.

Днес тъй, утре тъй, докато галената дъщеря порасна и стана мома за женене. Почнаха да тропат на вратнята годежари. Майката ги посрещаше и ги предупреж-даваше:

- Ще ви го дадем, защо не, но тряба да ви кажа, че нашето момиче е галено. Дали ще може да му шетате тъй, както ние му шетаме?

И тя разказваше как девойката обича да се излежава край огъня, как я примъкват и отмъкват и как и слагат яденето в устата.:

- Не е за нас! - клатеха глава годежарите и си отиваха.

Много свят се изпровървя, но никой не се реши да вземе галената дъщеря за невеста. Най-сетне пристигна един момьк с напукани от работа ръце, изпокалян, изморен, с корясала от пот риза. Той идеше направо от никата.

Когато майката разказа каква е нейната дъщеря, момъкът рече:

- Тъкмо за мене жена. Ще си живеем като гълъб и гълъбица. На ръце ще я нося.

Дайте ми я.

- Вземи я - рекоха старците, отмъкнаха галената си дъщеря от огнището, сьблякоха и напрашените дрехи, облякоха и булчината премяна и я натовариха на колата.

Момъкът я откара у дома си, намести я върху постелка до огнището, отиде на дръвника, насече наръч дърва, донесе ги и накладе буен огън. Щом главните запращяха и напекоха невестата, тя извика:

- Отмък!

Но младоженецът се почеса по врата, престори се, че нищо не чува, и излезе на двора.

Главните се разгоряха още по-силно.

- Отмък! - изпищя галената дъщеря, защото пламъците подхванаха ходилото на чорапа й и като видя, че няма кой да я дръпне назад, отскочи сама и побягна до вратата. Досети се да натопи запаления чорап в копанята, където имаше вода за кучето. Инак кракът й щеше да изгори.

Беше късна есен. Навън духаше студен бятър. Невестата поседя, поседя и зъбите и почнаха да тракат от студ.

- Примък - извика тя веднъж. - Примък! - рече повторно и щом разбра, че няма кой да я отнесе, стана сама и се повлече към огнището.

И нали нямаше кой да сготви ядене, вечерта двамата младоженци си легнаха гладни.

На другия ден младият мъж се вдигна в зори и почна да поръчва на постелката, върху която лежеше гладната му невеста:

- Слушай, постелко - рече той, - аз отивам да ора, а ти наготви обяд, половината остави на жена ми, а другата половина донеси на нивата. Само гледай да не закъснееш, защото ще играе тоягата по гърба ти.

Замина орачът на работа, а жена му си остана да лежи там, където я беше оставил. Като наближи обяд, тя се обърна към постелката:

- Ставай, мари постелко, не чу ли какво заръча мъжът ми? Наготви ядене, защото умирам от глад.

Постелката мълчеше.

- Мисли му, ако не сготвиш! - закани се невестата и се примъкна към огъня. Вечерта орачът се върна помръзнал, гладен.

- Ти, постелко - викна той, - защо не ми донесе днес ядене? Трябваше да и напомниш! - обърна се той с укор към жена си.

- Думах и, мъжо, но тя си прави оглушки и не ме послуша - почна да се оправдава невестата.

Тогава гладният орач сграби постелката, метна я на гърба на невестата си и почна да я налага с тоягата си.

- Олеле, мъжо - развика се невестата, - ти биеш постелката, а пък мене боли?

- Търпи, жено, търпи, аз я бия, за да те слуша - каза орачът и хубаво наложи постелката.

Пак си легнаха гладни. На третия ден се случи същата история. На четвъртия ден галената дъщеря, като видя, че постелката пет пари не дава и не ще да сготви нищо на мъжа и, стана сама, запретна си ръкавите, разтреби къщата, свари едно гърне боб, сипа го в менчето, изпече една топла питка, премени се, бодна едно цвете на челото си и отнесе яденето на нивата. Седнаха двамата младоженци и се нахраниха хубаво.

- Най-сетне постелката ме послуша и се залови на работа - рече мъжът, като свършиха яденето.

- Ами, послушала те. Не се е мръднала. Само се въргаля край огнището.

- Ами кой наготви яденето?

- Аз.

- Тогава изхвърли постелката навън, когато си идеш вкъщи. Не искам да я виждат очите ми.

Вечерта младият оврач, като видя, че къщата е разтребена и пременена, рече на жена си:

- Няма да позволяваш на постелката да се излежава край огнището, защото ще играе дървен господ.

- Да не съм луда да я пусна - отвърна невестата. - Ако влезе вкъщи, пак ще ме боли гърбът. Не искам да се мъча аз заради една мързелива постелка.

Заживяха си младите. Овчарът работеше нивите, а невестата гледаше къщата. Не щеш ли, по едно време пристигна невестината майка и се развива отдалеч:

- Дойдох, дъще, да видя как си поминувате. Добре ли си, носи ли те твоят мъж на ръце, дава ли ти ядене в устата, примъква ли те до огъня и отмъква ли те, когато ти стане горещо?

- Ах, майко, да знаеш какво се случи - почна да разказва невестата. - Тук имаше една проклета постелка, мързеливо нещо, ти казвам. всеки ден моят мъж я налагаше с една тояга и пак не разбираше от дума, ти казвам.

И невестата разправи всичко на майка си.

Майката кипна.

- Аха - рече тя, - значи той те кара да му готвиш и да метеш къщата му. Ами че тия ръчички за метла ли са, мамино чедо галено? Брей, на какъв човек попаднахме! Ти не бива да седиш повече в тая къща. Къде ти е прикята, дъще? По-скоро прибери всичко, що е твое, че да бягаме оттук.

- Къде ще идем? - попита дъщерята.

- У дома. Аз ще се грижа за тебе тъй, както съм се грижила по-рано. Не съм съгласна да се трепеш тука.

Невестата, която беше свикнала да слуша майка си, прибра прикята си, направи един голям вързоп, метна го върху гърба на майка си и потеглиха. Тъкмо излязоха навън, ей го насреща орача - връща се от нивата.

- Къде я водиш? - изправи се той срещу старата жена.

- Прибирам си я. Защо я караш да се трепе, тя не е научена да работи.

- Връщайте се по-скоро вкъщи, докато не съм дигнал тоягата - извика орачът и накара двете жени да се покърнат назад. Влязоха вкъщи.

- Слагай трапезата, че съм гладен като вълк! - обърна се младият мъкж към жена си. - Сипи яденето в дбе паници и дай погачата!

Невестата покорно сипа яденето в две паници и търкулна една бяла погача. Мъжът пое погачата, разчупи я на две, подаде половината на жена си и рече:

- Яж!

- А на мене?- попита майката.

- На тебе ли? - обърна се към нея зетят. - За твоята златна уста, която учи дъщеря си да не работи, аз ще донеса нещо златно.

И като изскочи навън, орачът отиде в плевнята, напълни една торбичка със слама, отнесе я на майката, окачи я на шията и, па викна:

- Яж!

Майката позеленя от обида, скочи, захвърли торбата и извика:

- Няма да ви стъпя вече! Тъй да го знаете! - блъсна вратата и се втурна тичешком към своето село.

Когато се върна у дома си, тя се провикна въм мъжа си:

Вземи дряновицата и върви да докараш тук дъщеря ми. Аз съм я учила живот да живее, а не да робува. По-скоро тръвай!

Дигна се бащата и отиде при галената дъщеря. Разпита я как си поминува и като разбра каква е работата, рече:

- Аз, дъще, дойдох да те прибера, но виждам, че ще бъде по-добре да останеш при мъжа си. Гледай си работата. Не се връщай дома, защото ние с майка ти почнахме вече да стареем. Утре ще умрем. Няма да има кой да те отмъкне от огнището и ти ще изгориш. Тежи ли ти работата?

- Не ми тежи, тате, нали съм здрава и млада.

- Тогава работи, чедо, шетай на работния орач и не слушай майка си. Иди сега да посрещнеш мъжа си, кажи му добър вечер и му помогни, додето разпрегне воловете и ги настани в обора.

Рипна невестата и изскочи навън. Орачът, като я видя, че е дошла да го посрещне, учуден я попита:

- Кой те научи да правиш тъй? Досега не си го правила.

- Баща ми - отвърна невестата, - той ни дойде на гости.

Орачът влезе вкъщи зарадван, здрависа гостенина, подаде му възглавница да седне, нахрани го хубаво, почерпи го, настани го в меко легло, а на сутринта метна на рамото му един кожух от лисичи кожи и го изпроводи сърдечно.

Старицата излезе да го посрещне на вратника и като видя кожуха, отдалече почна да се вайка.

- Леле, старче, какво е направил проклетият наш зет? Мене ме накара да ям слама, а тебе те е налагал тъй, че кожата ти е одрал!

 

Текстът е публикуван благодарение на Мирели ЕООД, гр. Бяла.

 


напред горе назад Обратно към: [български народни приказки][СЛОВОТО]

 

Аз, детето! - детският портал!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух