Учебно-изпитна програма

за зрелостен изпит по български език и литература

 

I. Вид и времетраене на изпита

Изпитът е писмен, анонимен и е с продължителност 3 (три) астрономически часа.

 

II. Формат на изпита

Равнището на компетентностите на зрелостниците се проверява чрез:

1.      Въпроси със структуриран отговор.

2.      Задачи за създаване на текст.

Държавният зрелостен изпит включва три компонента:

1.      Решаване на 46 тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен.

Езиковите компетентности се проверяват с 26 задачи;

Литературните компетентности се проверяват с 20 задачи.

2.      Създаване на текст по зададени параметри - CV (curriculum vitae), заявление (молба), конспект, резюме.

3.      Създаване на текст, в който се интерпретира фрагмент от художествена творба според посоченото учебно съдържание.

 

III. Учебно съдържание

1. Български език

2. Литература

 

2.1. Автори и произведения:

Христо Ботев

поезия: „Майце си“, „Елегия“, „До моето първо либе“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „Обесването на Васил Левски“.

Иван Вазов

поезия:„Българският език“; „Епопея на забравените“ - „Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът „Дядо Йоцо гледа“; повестта „Чичовци“; романът „Под игото“.

Алеко Константинов

фейлетонът „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“.

Пенчо Славейков

поезия: „Cis moll“, „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото; белостволи буки“, „Самотен гроб в самотен кът“; поемата „Ралица“.

Пейо Яворов

поезия: „Градушка“, „Заточеници“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“, „Сенки“, „Две души“.

Елин Пелин

разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „На оня свят“, „Чорба от греховете на отец Никодим“„Занемелите камбани“; повестта „Гераците“.

Димчо Дебелянов

поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Да се завърнеш...“, „Помниш ли, помниш ли...“, „Спи градът“, „Сиротна песен“.

Христо Смирненски

поезия: „Ний“, „Юноша“, „Старият музикант“, „Цветарка“, „Зимни вечери“.

Гео Милев

поемата „Септември“.

Атанас Далчев

поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“.

Елисавета Багряна

поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Бретан“, „Ръцете“.

Йордан Йовков

разкази: сб. „Песента на колелетата“ - „Песента на колелетата“, „Последна радост“; сб. „Старопланински легенди“ - „Шибил“, „Кошута“, „Индже“; сб. „Вечери в Антимовския хан“ - „Албена“, „Другоселец“; сб. „Женско сърце“ - „Серафим“.

Никола Вапцаров

поезия: „Вяра“,„Писмо“(„Ти помниш ли...“), „История“, „Завод“, „Кино“.

Димитър Димов

романът „Тютюн“.

Димитър Талев

романът „Железният светилник“.

 

 

2.2. Литературнотеоретични понятия:

IV. Оценявани компетентности

3.1. Езикови компетентности:

3.2. Литературни компетентности:

V. Система за оценяване

Критериите за оценка на писмените работи се основават на ДОИ за учебно съдържание по български език и литература.

Цифровата оценка се оформя по шестобална система и представя степента на овладяване на съответните компетентности.

Оценяването на писмените работи се извършва по точкова система.

Максималният брой точки е 60. Държавният зрелостен изпит по български език и литература е положен успешно, ако полученият бал е равен на или по-голям от 25% от максималния възможен, т.е. от 60 точки.

 

Учебно-изпитна програма

за зрелостен изпит по български език и литература (второ равнище)

 

1.Формат на зрелостния изпит

Изпитът е писмен с продължителност пет астрономически часа. На кандидатите се раздава текстът, върху който трябва да се работи.

Жанрът на писмената работа е интерпретативно съчинение върху конкретен литературен текст. По решение на  висшите училища резултатът от матурата може да получи статут на приемен изпит.

Изборът на изпитния жанр се основава на ДОИ за учебно съдържание по български език и литература.

Изборът на учебно съдържание се основава на Учебните програми по български език и литература в частта за задължителна подготовка.

Оценяват се компетентности, предвидени от ДОИ за учебно съдържание по български език и литература.

Цифровата оценка представя степента на овладяване на съответните компетентности.

Критериите за оценка на писмените работи се основават на ДОИ за учебно съдържание по български език и литература.

 

Интерпретативно съчинение

Интерпретативното съчинение гарантира проверката на езиковите компетентости, способността да се създаде цялостен и завършен текст, като се използват различни типове аргументация.

Интерпретативното съчинение върху конкретен литературен текст предполага разчитане на литературния текст с оглед неговата структура, образност и символика.

Интерпретативното съчинение предоставя възможност за избор. Тълкуването на литературния текст може да бъде:

- затворено - коментират се особеностите само на изпитния текст;

- контекстуално - изпитният текст се коментира в неговата взаимосвързаност с други текстове – литературни, фолклорни, митологични.

Интерпретативното съчинение върху конкретен литературен текст проверява способностите за разбиране на  художествен текст, като се използват знанията по литературна теория и история.


Забележка: Информацията е стара вече...


Обратно към: [Словото]