Учебно-изпитна програма

по български език и литература

за елитните гимназии

 

Желаещите да учат в паралелка с хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологични професионални паралелки задължително ще държат конкурси по литература и математика. Тестът е за кандидатите за класовете със спорт или изкуство. Те обаче се явяват и на допълнителна проверка на способностите по профила.

Изчисляването на състезателния бал за двата вида паралелки ще е по различна формула.

 

Учебно-изпитна програма

Български език и литература

I. Вид и времетраене на изпита.

Изпитът е писмен, анонимен и е с продължителност 3 астрономически часа.

II. Формат на изпита.

Съчинение-разсъждение по проблем от изучавано в VII клас литературно произведение от задължителното учебно съдържание.

III. Автори и произведения

Любен Каравелов - „Маминото детенце“

Христо Ботев - „На прощаване“

Иван Вазов - „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“

Алеко Константинов - „До Чикаго и назад“

Елин Пелин - „Ангелинка“

Йордан Йовков - „По жицата“

 

IV. Оценявани компетентности

1. Умение за създаване на текст съобразно с жанровите особености на текст разсъждение:

2. Умение за разсъждение върху текстовите структури, структурните елементи и фигурите на езика в художествения текст.

3. Умение за композиране и структуриране на текста.

4. Умение за езиково оформяне на текста:

5. Умение за графично оформяне на текст.

 

Български език (за конкурсния изпит - тест)

I. Вид и времетраене на изпита

Изпитът е писмен, с продължителност 2 астрономически часа.

II. Формат на изпита.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тестови задачи със структуриран отговор. Тематично задачите са разпределени по следния начин: 30 задачи по български език и 15 задачи по математика.

III. Учебно съдържание.

Системата от тестови задачи по български език в изпитния тест се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII клас.

IV. Оценявани компетентности:

1. Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език.

2. Владее и умее да прилага правописната норма на книжовния български език.

3. Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

4. Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език.

5. Умее да възприема смиели ида извлича информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.

6. Умее да подбира и съчетава езикови средства с оглед на комуникативната ситуация.

 

Обратно към: [Просвета] [Словото]